DEUTSCH | ENGLISH | 中文
Lebensraum HR
Lebensraum HR
Lebensraum HR
Lebensraum HR
Lebensraum HR
Lebensraum HR
Lebensraum HR
Lebensraum HR
Lebensraum HR
Lebensraum HR
Lebensraum HR
Lebensraum HR

生活空间 HR — 委托人: 私人委托。地点: Ratingen,德国。时间: 2007年。 任务: 建筑设计,建筑审批,施工规划,建筑监理。特殊性:创意

这个住宅以及地皮的扩建和改造是以现代化住宅概念为出发点,并将新建筑和原有的建筑完美的结合起来。整个建筑被分成两个体块,它们通过各自的外观形态区分开来,并且以一种动态的形式结合起来。新建筑采用包豪斯风格和平屋顶,与原有的坡屋顶建筑形式形成鲜明的对比。厨房和餐厅构成了一层新建空间的主题,这里有面向后花园的最佳全景视角。